Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

MARATO TV3 "CÀNCER"

Organisme

La Fundació La Marató de TV3 

Objecte

Fomentar la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l'àmbit del càncer. 

Sol·licitants

Poden presentar sol·licituds:

 • Responsables de l'execució científica i tècnica dels projectes de recerca, els investigadors principals coordinadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària amb una vinculació fins al final del projecte aproximadament febrer 2022.
 • Tinguin possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d'excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions del primer quartil amb relació amb l'objecte de la convocatòria durant els darrers 5 anys. 
 • Desenvolupin principalment la seva activitat en l'àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació. 

 
 

Requisits

Els projectes hauran d'especificar de manera clara i concreta quin és el retorn científic, econòmic i social esperat. També caldrà raonar l'impacte del projecte en la salut de les persones, així com el pla de comunicació i disseminació per aconseguir-los. Entenem per impacte els beneficis reals que es deriven dels resultats de la recerca per una àmplia gamma de beneficiaris, incloent-hi la comunitat científica, el sistema de salut, els professionals, pacients i la societat en general. Aquests beneficis poden ser a través de canvis en els tractaments, diagnòstics, prevenció, productes, processos  i pràctiques assistencials i inclouen tant els beneficis positius com l'evitació del dany. El pla de comunicació i disseminació haurà de ser presentat amb cadascuna de les partides pressupostàries perfectament detallades.  
 
Les propostes hauran d'incloure un resum informatiu dels objectius de la recerca i de l'impacte esperat del projecte entenedor per al públic general. Aquest resum haurà de ser redactat en un llenguatge col·loquial i assequible a un lector no científic o professional. L'objectiu d'aquest resum és explicar als donants quina recerca es vol fer i com es pretén assolir l'objecte de la convocatòria amb les seves contribucions.   
 

Descripció

Projectes coordinats (de dos o més centres gestors):

L'import de les ajudes econòmiques no superarà els 300.000 €, per a projectes en què participin dos grups, i en cas que hi participin tres o més grups l'import màxim a finançar serà de 400.000 €.  

En cap cas els equips participants (de manera individual) podran sol·licitar més de 200.000 €.  La quantitat adjudicada inclou una partida, valorada en un 25% de l'import total, destinada al centre on l'investigador desenvolupa la seva feina (overheads cost)

Incompatibilitats

Els investigadors només podran participar en aquesta convocatòria com a:  
 

 • Investigador principal coordinador-investigador principal del seu subprojecte
 • Investigador principal d'un subprojecte
 • Investigador principal coordinador-investigador principal del seu subprojecte i investigador col·laborador d'un altre subprojecte
 • Investigador principal d'un subprojecte i investigador col·laborador d'un altre subprojecte
 • Investigador col·laborador d'un subprojecte
 • Investigador col·laborador de dos subprojectes 

A aquests efectes s'entén com a investigador principal coordinador, aquell que lidera el projecte i que serà l'interlocutor amb la Fundació i canalitzarà la investigació. S'entén com a investigador principal, aquell que lidera un subprojecte. 

Els investigadors principals coordinadors i els investigadors principals dels subprojectes que en el moment de presentar la sol·licitud de projecte a la present convocatòria tinguin en actiu un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 no poden presentar-se a aquesta convocatòria com a investigadors principals coordinadors, ni com a investigadors principals d'un subprojecte, tot i que sí que poden formar part d'un equip com a investigador col·laborador.

Un projecte està en actiu fins que no se n'ha presentat la memòria final científica i econòmica i s'ha celebrat el Simposi de La Marató de TV3 corresponent

Termini oficial

El període de presentació de projectes serà del 19 de febrer al 19 de març del 2019 a les 14.00.

Termini IISPV

13 de març de 2019.   Contactar amb la oficina tecnica el mes aviat possible per l'enviament i revisió de documentació. Per la tramitació del projecte al President del Comite Cientific Intern i per la coordinació de l’enviament dels projectes d’altres centres.

Documentació a presentar

La sol·licitud de la part científica de participació en la convocatòria s'haurà de presentar en anglès amb un resum en català, en suport digital i paper. La sol·licitud serà presentada, per l'investigador principal coordinador del projecte i el representant legal del centre coordinador. 
 
Els formularis digitals estaran a http://www.ajutsmarato.com.  
 
Les sol·licituds de la part científica de la proposta de tots els subprojectes s'haurà de presentar en format digital i paper.  
 
Les bases s'hauran de presentar amb les signatures en totes les pàgines del document, pels investigadors principals coordinadors i pels investigadors principals dels subprojectes i pels representants legals dels centres de què depenen. S'hauran de presentar en format digital i paper (indicar el nom i cognoms de les persones que signen les bases, en l'última plana). 

Una vegada emplenada i introduïda telemàticament la sol·licitud científica, s'haurà d'imprimir perquè sigui signada pels responsables i enviar-la en paper, amb original i còpia, a la Fundació La Marató de TV3, departament de Projectes, carrer de la TV3 de Sant Joan Despí.  Contactar amb la oficina tecnica per l’enviament i revisió de documentació.
 

Conceptes finançables

En cas que el centre destini una part de l'import rebut pel projecte al pagament de personal de recerca, caldrà tenir en compte, amb caràcter orientatiu, les quantitats següents (ingressos bruts anuals en euros i amb dedicació plena): tècnics titulats superiors, 28.000 €; tècnics procedents de formació professional, 20.500 €; investigadors predoctorals, 21.000 €; investigadors postdoctorals júnior, 28.000; investigadors post doctorals sènior, 34.000 €. A aquestes quantitats caldrà afegir-hi les quotes patronals. Aquests imports són orientatius i no s'apliquen als investigadors principals. 

Les partides de material fungible, material inventariable, personal, altres despeses, viatges, cost per pacient, subcontractació, enviaments i publicacions, hauran de quedar especificades de forma detallada en la proposta. En aquest sentit, els ajuts no podran cobrir despeses de manutenció ni de dietes. 
 
La partida de publicacions, no podrà tenir un import total superior a 6.000 €.  
 
La partida de patents haurà de ser ajustada a les necessitats del projecte. 
 
 
 

Període d'execució

La durada màxima de referència dels projectes és de tres anys. En cas de necessitat raonada aquesta durada pot ser prorrogada, però, mai més enllà de 5 mesos abans de fer-se el Simposi de la Marató de TV3, corresponent a la convocatòria.

Tramitació dels ajuts


 

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web