Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER CONTRACTAR PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER l'ANY 2017 (FI)

Organisme

AGAUR

Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions
hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-lo
en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat.
1.2 Aquest programa té una durada màxima de tres anys.
Al final de cada any, les persones candidates han de presentar una memòria del treball desenvolupat, els
objectius i el pla de treball per a l'any següent. La renovació dels ajuts per a l'any següent està condicionada a
la valoració positiva de les memòries, als requisits previstos en la convocatòria corresponent per a la renovació
dels ajuts i a la disponibilitat pressupostària.
1.3 La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.

Requisits

1) Complir un dels requisits d'accés al doctorat  i no tenir el títol de doctorat, amb les precisions següents:

- Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han d'haver-se finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.

- Els estudis de màster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016.

- En el cas d'accedir al doctorat només amb una titulació de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- En el cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que es disposa a l'article 6 d) del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud

- També poden ser sol·licitants les persones que en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior hagin obtingut la suficiència investigadora/DEA després del 01 de gener de 2014.

2) Estar matriculat, el curs 2016-2017, de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació

3) No estar en possessió del títol de doctorat

4)La nota mitjana de l'expedient acadèmic ha de ser la següent:

- Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 6.50 (escala de 0 a 10).

- En cas que la qualificació de l'expedient acadèmic utilitzi l'escala de 0 a 4, la nota mitjana es calcularà segons el model que podreu trobar a l'arxiu adjunt ("aplicació_càlcul_nota mitjana.xls")

- En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada obligatòriament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA): http://notasmedias.aneca.es

5) El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d'un conveni o un contracte de recerca, també en actiu d'un valor mínim de 24.000 €. No es consideren projectes de recerca competitius, convenir o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR). Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats. El projecte de recerca competitiu i el contracte o el conveni també han d'estar vigents en el moment en què s'incorpori la persona candidata a l'ajut.

6) Els programes de doctorat han de ser d'una universitat del sistema universitari català

7) Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan acabi el termini de presentació de sol·licituds.

8) Queden excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d'aquest ajut en convocatòries anteriors.

9) Els directors de tesis han de tenir vinculació contractual amb el centre on s'adscrigui l'ajut i formar part d'un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud. El director del projecte de tesis també ha d'estar vinculat al projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant.

10) Cada persona candidata només pot presentar una sol·licitud i cada director o directora de projecte de tesi només pot constar com a tal en una sol·licitud.

Descripció

Contracte, període i durada

Els contractes tindran una durada d'un any, renovable fins a un màxim de tres.

La incorporació al centre s'iniciarà com a molt tard l'1 de març de 2017 (les persones extracomunitàries podran començar fins a l'1 d'octubre de 2017).

Els contracte han de ser a temps complet.

La lectura de la tesis comportarà la finalització del contracte el darrer dia del mes en què es llegeix la tesi.

La baixa en el programa de doctorat comporta la finalització del contracte i la pèrdua de l'ajut

Quantia

14.400 € bruts durant el primer any, en 12 mensualitats

Per la segona i tercera anualitat l'import serà de 15.600 € bruts anuals.

Les persones beneficiàries que gaudeixin del programa FI com a mínim durant tres mesos, l'AGAUR fa efectiu a les universitats l'import corresponent als preus públics de la tutela acadèmica del doctorat per al curs acadèmic 2015-2016.

Les persones candidates que comencin a gaudir de l'ajut durant l'any 2016 podran disposar d'un finançament addicional a partir de sisè mes de gaudi del contracte i fins al tercer any de l'ajut, que es destinarà a activitats i cursos de formació.

Termini oficial

28 de Setembre de 2016

Termini IISPV

25 de Setembre de 2016

Documentació a presentar

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s'han d'emplenar via electrònica:

Imprès de sol·licitud (descarregar-ho de la web www.gencat.cat/es/tramits/index.html) o solicitar-ho al correu de convocatòries.

Adjuntar a l'imprès de sol·licitud:

Currículum i descripció del projecte (veure adjunt)

Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d'adjuntar còpia del passaport

Documentació adicional

- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament

- Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la nota mitjana

- Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic dels estudis de màster, amb la nota mitjana calculada.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 28 de setembre de 2016.

En cas d'interès, contacteu amb la oficina tecnica abans del 25 de setembre de 2016.

Important: entre tots els/les candidats/tes el IISPV farà una priorització interna segons els criteris que es publicaràn a la pàgina web deL IISPV

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web