Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Beques predoctorals FI-DGR de l'AGAUR

Organisme

L'AGAUR ha publicat la convocatòria d’ajuts destinats a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell, per a l'any 2014 (FI-DGR).

Objecte

Concedir ajuts a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, mitjançant la incorporació d'aquests en grups de recerca que desenvolupin un projecte d'R+D vigent i finançat.

Sol·licitants

a) Complir un dels requisits d'accés al doctorat:

- Els estudis de màster o equivalent han d'haver finalitzat entre l’1 de gener del 2011 i el 31 de desembre del 2013

- En el cas d'estudis de grau d'una durada mínima de 300 ECTS, les persones sol·licitants han d'estar en possessió del títol. de grau en el moment de presentar la sol·licitud

- Persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l'1 de gener del 2011

b) Estar matriculat/da el curs 2013-2014 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació

c) No estar en possessió del títol de doctor/a

d) La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la persona candidata ha de ser la següent:

- Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria o arquitectura ha de ser igual o superior a 1,60 (escala de 0 a 4)

- Per als estudis de grau, ha de ser igual o superior a 1,60 (escala de 0 a 4)

- Per a la diplomatura, l'enginyeria tècnica o l'arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 1,60 (escala 0-4)

e) El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d'un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000 euros, en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projedes de recerca competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya.

f) Els programes de doctorat han de ser d'una universitat del sistema universitari català.

g) Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

 


Requisits dels/es directors/ores de tesi:

a)Han de formar part del personal funcionari o vinculat, segons els estatuts, o mitjançant un contracte, a la universitat o el centre de recerca o la fundació hospitalària a què s’adscrigui l’ajut. En tots els casos, aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment del projecte de tesi de la persona candidata.

b) Tots els directors/ores de tesi han de formar part d’un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud o excepcionalment, ser investigadors o investigadores en actiu del programa ICREA, o bé ser beneficiaris d'un ajut del Consell Europeu de Recerca.

c) El director o la directora del projecte de tesi també ha d’estar vinculat al projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant.

 


Incompatibilitats

Cada persona candidata sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud.

Cada director/a de projecte només pot constar, com a tal, en una sol·licitud d'aquesta convocatòria


Període i durada: contracte de tres anys renovable cada any
 

Requisits

Documentació a lliurar a l'IISPV

 - Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol

- Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura/grau/enignyeris/arquitectura/diplomatura en què consti la nota mitjana, el nombre de crèdits de cada assignatura o, si no és possible, el nombre d'hores

- Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol també han de fer constar en el certificat acadèmic oficials les qualificacions màxima i mínima dins del sistema d'avaluació corresponent i la qualificació mínima necessària per aprovar. A més, han de presentar el document de "Declaració de nota mitjana"

- Acreditació i identificació del projecte o conveni de recerca finançat.

- Document OVT
 

Descripció

Dotació:

14.400,00 euros bruts anuals el primer any.

15.600,00 euros bruts anuals el segon i tercer any.

L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi.


Novetat de la convocatòria: 3.000,00 euros (disponibles a partir del sisè mes de gaudi de l'ajut) per portar a terme activitats de formació, (durant els tres anys de l'ajut)


Per a totes les persones beneficiàries que gaudeixin del programa FI com a mínim durant tres mesos, l'AGAUR fa efectiu a les universitats l'import coreesponent a la tutela acadèmica del doctorat per al crus acadèmic 2013-2014. No són susceptibles d'ajut els preus per a la gestió de l'expedient acadèmic. L'import de la matrícula es liquida directamente a les universitats, un cop justificat.


Observacions

- Els candidats seran prioritzats pel IISPV, segons la normativa de la convocatòria. Es comunicaran els criteris de priorització a través de la pàgina web de l'IISPV. En principi seran similars als de la convocatòria FI 2013 (/formacio/index.html)

- Els formularis oficials es trobaran disponibles a la pàgina web de l'AGAUR a partir del 27 de juliol del 2013

Termini oficial

Data màxima per a trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director o la directora del projecte de tesi al lloc indicat per la institució per a la qual es demana l'ajut, 27 de setembre de 2013.
 

Termini IISPV

Expressió interés per part dels grups Grups: Enviar un e-mail a convocatories@iispv.cat amb els requisits del candidat/a abans del proper 2 d'agost de 2013

Expressió interés per part dels candidats/es: Data límit 19 d'agost de 2013.

Tramesa telemàtica mitjançant el servei Catalunya S@rCat  Sol·licitud a través del l'Oficina Virtual de Tràmits  Data límit 26 de setembre de 2013.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web