Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Projectes de recerca en salut (PI) 2021

Organisme

INSTITUT DE SALUD CARLOS III

Objecte

Finançament per a projectes de recerca en salut, en les modalitats individuals, coordinats o multicèntrics.

Requisits

Per part de l' Investigador Principal i el Co-Investigador Principal serà necessari:

 • a) Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució definitiva de concessió.
 • b) No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Rio Hortega.
  Per part de la resta de membres de l'equip de recerca:
  Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.

Descripció

- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal que assoleixin la mida per adquirir la massa crítica necessària.
- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
- Incentivar la participació de personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes, d'acord amb el que estableixen els contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut. Almenys el 20% dels projectes que es financin hauran d'estar dirigits per personal assistencial del SNS.
- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.
- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ESFRI Landmarks (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.

Els projectes de recerca podran presentar-se a una de les següents categories:

 • Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i a executar per un equip d'investigació liderat per un o per dos investigadors principals responsables (IP i co-IP han de pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant de l'ajut).
 • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, que hauran de justificar adequadament a la memòria la necessitat d'aquesta coordinació per abordar els objectius proposats, així com els beneficis esperats de la mateixa.
 • Projectes multicèntrics: realitzats d'acord a un protocol únic, en més d'un centre

  Les prioritats temàtiques i les línies de recerca prioritàries es troben a l'article 4 de la convocatòria.

Incompatibilitats

Tant el/la IP com la resta dels membres de l'equip de recerca tindran el següent règim d'incompatibilitats i dedicacions, en qualsevol de les categories de projectes de recerca en salut:

 • a) Cap IP podrà figurar com a tal, en més d'una sol·licitud de projecte comptant tant projectes FIS com AEI (Agencia Española de Investigación) i la dedicació serà sempre única
 • b) La resta de membres de l'equip de recerca podran participar com a col·laboradors fins a tres projectes.
 • A aquests efectes es computaran conjuntament les convocatòries de projectes d'investigació en salut de les AES 2018, 2019 i 2020 i en les convocatòries de l'AEI que finalitzin, segons resolució d'aprovació, després del 31 de desembre de 2021.
  No s'aplicarà el règim d'incompatibilitats en els següents casos:
 • Els projectes finançats en els Plans Regionals d'I+D+I de les comunitats autònomes.
 • Els projectes obtinguts de convocatòries de la UE

Termini oficial

Del 2 de febrer hasta el 23 de febrer 2021  

Termini IISPV

18 de febrer 2021

Documentació a presentar

 

 • Formulari de sol·licitud. La sol·licitud signada per l'IP i tots els investigadors es farà arribar signada a la oficina tècnica.  
 • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021. Aquells projectes que sol·licitin una quantia superior a 100.000€, inclosos costos indirectes, seran redactats en anglès en el model normalitzat corresponent.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès dels investigadors principals i de la resta de membres de l'equip d'investigació:https://cvn.fecyt.es/editor/index.html?locale=spa#INDEX
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s'haurà de complimentar, a més, l'informe de coordinació en model normalitzat.

 

 

 

Conceptes finançables

a) Costos de contractació de personal tècnic necessari per a la realització del projecte, aliè al vinculat als organismes participants. Els imports màxims acceptables de costos de personal s'especificaran a les instruccions de cada convocatòria que figuren a la pàgina web de l´ISCIII dins de la guia d'ajuda L'ajut només cobreix el sou brut del personal, la quota patronal serà coberta pel grup de recerca beneficiari

b) Costos d'execució que inclouen: el material inventariable indispensable per a la realització del projecte; les adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries directament relacionats amb l'execució del projecte, com ara els costos d'utilització d'alguns serveis centrals i generals de suport a la investigació de l'entitat beneficiària, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb els projectes; tots degudament justificats i necessaris per al bon fi del projecte. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, el material d'oficina, les quotes a societats científiques i les subscripcions a publicacions.
Així mateix, seran subvencionables despeses de publicació i difusió de resultats. S'inclouen: despeses de revisió de manuscrits; despeses de publicació en revistes científiques, incloent els relacionats amb la publicació en revistes d'accés obert; i les despeses derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés.
Els viatges necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció en congressos, es referiran exclusivament al personal que forma part de l'equip d'investigació i al personal tècnic contractat a càrrec del projecte. Sense perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre amb càrrec al concepte de viatges i dietes, no seran elegibles despeses de menjars i atencions de caràcter protocol·lari. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, així com el material d'oficina.

Període d'execució

tres anys.

Avaluació de les sol·licituds

A. Valoració de l'equip d'investigació: fins a 35 punts.
B. Valoració del projecte: fins a 65 punts.

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web