Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

CONVOCATÒRIES OBERTES

 

Convocatories Obertes

 

 


NOVEMBRE 2020

BECA A LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN SANITARIA 2020-SEDISA - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD Beca dirigida a socis de SEDISA, que desitgen desenvolupar en la seva organització sanitària un projecte innovador que millori la gestió sanitària un projecte innovador que millori la gestió sanitària de la mateixa, en un mateix servei o comptat en la col·laboració de diversos serveis dins o fora de la pròpia organització.  Import: 3.000€,més la possibilitat de comptar amb el recolzament d'un Comitè de experts que facilitin la presa de decisions per executar el projecte innovador per part del equip destinatari de la Beca i doni el seu recolzament en base als seus coneixements i experiències prèvies en l'àmbit sanitari. Durada: un any. Presentació fins el 30 de novembre de 2020

DESEMBRE 2020 


Convocatòria 2020 d'ajuts a «Projectes d'R+D+I Retos Investigación - Generación de Conocimiento» deL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES Aquests ajuts tenen com a finalitat contribuir, d'una banda, a la generació de capacitats d'investigació i a la col·laboració i internacionalització dels equips que treballen en organismes de recerca i, de l'altra, a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics orientats cap a la recerca de solucions als reptes de la societat, mitjançant la publicació dels resultats de la recerca en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic, la transferència de tecnologia i la internacionalització de les activitats.
Presentació: 26 de novembre de 2020 al 17 de desembre 2020 (14:00). En el cas estigueu interessats contacteu amb nosaltres el més aviat possible.

Incompatibilitats investigadors: No es podrà figurar com a IP en una sol·licitud presentada a aquesta convocatòria si, en la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds, es participa com a IP o com a personal de l'equip de recerca en un projecte concedit en alguna de les convocatòries enumerades a l'annex V del BOE i el projecte té una data de finalització posterior a 31 de desembre de 2020, d'acord amb el termini fixat en la resolució de concessió, sense que es tinguin en consideració els períodes de pròrroga que s'haguessin concedit.

Modalitats de projectes:

 • Projectes de "Generación de Conocimiento" (PGC): Es tracta de projectes sense orientació temàtica prèviament definida, que estan motivats per la curiositat científica i tenen com a objectiu primordial l'avanç del coneixement, independentment de l'horitzó temporal i de l'àmbit d'aplicació de la mateixa
 • Projectes de "Retos Investigación" (RTI): Els projectes com les seves aplicacions a posteriors fases de desenvolupament tecnològic i experimentació estan orientats a la resolució de problemes vinculats als vuit grans reptes de la societat inclosos en el Pla Estatal
  Els projectes poden ser de dos tipus:
 • tipus A, liderats per joves investigadors
 • tipus B, liderats per investigadors amb una trajectòria investigadora consolidada.
  Tots dos tipus de projectes podran estar dirigits per un o dos investigadors principals i podran realitzar-se sota les modalitats de projecte individual, amb un equip d'investigació, o projecte coordinat, format per diversos subprojectes, cadascun dels quals comptarà amb un equip d'investigació.
  Aquests dos tipus de projectes podran realitzar-se com a modalitat de projecte individual, amb un equip d'investigació o projecte coordinat format per un mínim de 2 i un màxim de 6 subprojectes.

Convocatòria
Models dels documents a emplenar.
Preguntes freqüentes sobre els projecte d' R+D+I .
Accès a l'aplicació.


Ajuts a projectes generals AECC 2021 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació traslacional que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal. Aquests projectes s'han de realitzar en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes d'interès per a l'AECC i els pacients amb càncer. El projecte de recerca ha de tenir un clar component traslacional, amb existència d'una base sòlida de recerca bàsica que suporti la hipòtesi plantejada en la proposta.
S'inclouran dins d'aquesta convocatòria dues modalitats: i) General i ii) Càncer Infantil i Càncer Poc Freqüent. En tots els casos s'haurà d'aportar una descripció dels motius pels quals aquest projecte és d'interès per a l'AECC i els pacients amb càncer.
Import: Aquest ajut està dotat d'un total màxim de 300.000€ bruts a 3 anys a raó d'un màxim de 100.000€ bruts a l'any, Durada: 3 anys. Presentació: 15 desembre 2020

Postdoctoral AECC 2021 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral. Import: Aquesta ajuda està dotada d'un total de 80.000 euros bruts a 2 anys, a raó de 40.000 euros bruts a l'any ((per a la cobertura de despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social derivades de la contractació del Investigador). Es podrà concedir un ajut addicional d'un total de 5.000 € per cobrir les despeses de viatges i assegurances necessàries per a la realització d'estades en centres de referència.  Durada: 2 anys amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més a decisió exclusiva de la Fundació Científica AECC. Presentació: 10 desembre 2020

Investigador AECC 2021 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral. Import:  100.000 euros bruts a 2 anys a raó de 50.000 euros bruts a l'any (per a la cobertura de despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social derivades de la contractació del Investigador).   Durada: 2 anys amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més a decisió exclusiva de la Fundació Científica AECC. Presentació: 10 de desembre 2020
Ajuts a projectes estratègics AECC 2021 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer relacionats amb les àrees estratègiques identificades per AECC (cures pal·liatives, epidemiologia, oncologia radioteràpica i prevenció), que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal. Aquests projectes s'han de realitzar en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes estratègics per a l'AECC i els pacients amb càncer. El projecte de recerca ha de tenir una orientació traslacional, amb existència d'una base sòlida d'investigació bàsica que recolzi la hipòtesi plantejada en la proposta. S'inclouran dins d'aquesta convocatòria les àrees estratègiques de AECC: prevenció, epidemiologia, cures pal·liatives i oncologia radioteràpica. En tots els casos s'haurà d'aportar una descripció dels motius pels quals aquest projecte és estratègic per l'AECC i els pacients amb càncer. Aquest ajut estarà dotat d'un total màxim de 150.000 € bruts a 3 anys a raó d'un màxim de 50.000 € bruts a l'any. Durada: 3 anys. Presentació: 15 desembre 2020

Ajuts a grups coordinats AECC 2021 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació traslacional a la pràctica clínica desenvolupats per grups coordinats multidisciplinaris que realitzin la seva activitat a Espanya. El projecte de recerca ha de ser o bé tenir un impacte clar en els pacients, amb existència d'una base sòlida de recerca bàsica que suporti la hipòtesi plantejada a la proposta (estudis poden incloure des de l'oncologia bàsica, traslacional, estudis preclínics i clínics), a més de ser un projecte que respongui a una necessitat clínica existent. Al programa d'investigació, haurà de justificar la necessitat de col·laboració entre els diferents grups. Es valorarà incloure a un grup emergent (fins a 5 anys després d'haver iniciat una línia de recerca) entre els col·laboradors de la proposta. S'haurà d'aportar una descripció dels motius pels quals aquest projecte és interessant per l'AECC i els pacients amb càncer. El projecte ha d'incloure un pla de transferència tecnològica de resultats per als dos últims anys de l'ajut. Import: Es concedirà un ajut per un import brut total d'1.200.000 € distribuït en 5 anualitats. Durada: 5 anys Presentació: 15 desembre 2020

Beca d'Investigació "PATIENT VALUE" EN EPILEPSIA UCB - SEEP 2021  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA.  Desenvolupar a Espanya durant l'any 2021 un projecte de recerca en Epilèpsia que generi un valor afegit per als pacients que viuen amb aquesta malaltia. Import: 15.000 € Durada: Durant el 2021 Presentació: 11 de desembre 2020

CDTI - SUBVENCIONES A PROYECTOS PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA ENFERMEDAD COVID-19. (15/12/2020). Convocatoria dirigida a empresas y Centros Tecnológicos y/o Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, en la que otro tipo de entidades, como los organismos de investigación y otros centros públicos o privados de I+D+I, podrán participar siendo subcontratados por las empresas. Los beneficiarios podrán subcontratar las actuaciones subvencionadas hasta un porcentaje máximo del 65% del presupuesto elegible. Se financiarán dos tipos de proyectos:

 •  PROYECTOS DE I+D: para la financiación de proyectos de I+D relacionados con la COVID-19, incluyendo la investigación sobre vacunas, medicamentos y tratamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y ropa y equipos de protección, así como las innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una producción eficiente de los productos necesarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las empresas y Centros Tecnológicos y/o Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal. Dotación económica: hasta el 80% del presupuesto del proyecto (presupuesto máximo elegible por proyecto será de 625.000 euros). Duración: los proyectos deben iniciarse en 2020 y podrán finalizar, a más tardar, el 31 de octubre de 2021.
 • PROYECTOS DE INVERSIÓN: para facilitar la fabricación de productos relacionados con la COVI-19. Los proyectos de inversión subvencionables deberán implicar una mejora en el proceso de producción habitual del beneficiario o un incremento de su capacidad de producción. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las empresas. Dotación económica: hasta el 80% del presupuesto del proyecto (presupuesto máximo elegible por proyecto será de 625.000 euros). Duración: máximo seis meses


Beca d'Investigació "PATIENT VALUE" EN EPILEPSIA UCB - SEEP 2021  - Desenvolupar a Espanya durant l'any 2021 un projecte de recerca en Epilèpsia que generi un valor afegit per als pacients que viuen amb aquesta malaltia. Import: 15.000€ . Durada: Projecte durà a terme el 2021. Presentació: 05/12/2020 

XIV Premis Estratègia NAOS 2020 MINISTERIO DE CONSUMO La concessió d'aquests premis s'inclou en el marc de l'Estratègia NAOS que, des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició pretén impulsar les iniciatives que entre els seus objectius bàsics impulsin la prevenció de l'obesitat i altres malalties no transmissibles derivades, a través d'una alimentació saludable i la pràctica regular d'activitat física. Import: Cap modalitat dels premis té assignada dotació econòmica. Cada un dels guanyadors dels Premis Estratègia NAOS rebran un trofeu i diploma acreditatius del premi. Els accèssit rebran un diploma acreditatiu del mateix Presentació: 22 Desembre

GENER 2021

4ª Edició Premis Innovació Social Fundació MAPFRE FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Dues beques destinades a premiar la participació de 1'estada clínica i 1'estada de recerca a l'estranger de joves professionals de l'àmbit de les ciències de la salut. Import: 100.000€. L'estada s'haurà d'haver realitzat durant l'any 2020, tindrà una durada mínima de dos mesos, s'haurà de realitzar en un centre o institució de fora de l'Estat Espanyol i caldrà que s'hagi finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud. Presentació: 28 de gener de 2021

Premi Josep Davins i Miralles a la millor iniciativa de millora de qualitat dels serveis sanitaris en Atenció Primària 2021 Premi destinat a guardonar el projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s'hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats. Import: Hi haurà un únic premi dotat amb 4.000€ que podrà ser ex aequo i es lliurarà a l'autor o autors un diploma acreditatiu. Presentació: 28 gener 2021

Beques de "La Caixa" per a estudis de postgrau a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'Amèrica del Nord o l'Àsia-Pacífic 2021 FUNDACIO LA CAIXA La Fundació "la Caixa" convoca 120 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'Amèrica del Nord o l'Àsia-Pacífic. Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.
Durada: Les beques s'atorgaran durant un curs acadèmic, que en cap cas ho podrà ser menys de 9 mesos i es pot prorrogar per un segon curs acadèmic, fins a un màxim de 24 mesos. Presentació: 28 de gener 2021

Beca de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Dues beques destinades a premiar la participació de 1'estada clínica i 1'estada de recerca a l'estranger de joves professionals de l'àmbit de les ciències de la salut. Import: 3000 euros Durada: L'estada s'haurà d'haver realitzat durant l'any 2020, tindrà una durada mínima de dos mesos, s'haurà de realitzar en un centre o institució de fora de l'Estat Espanyol i caldrà que s'hagi finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud. Presentació: 28 de gener 2021

Beca de l'Acadèmia per a un projecte de recerca clínica 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS. Beca destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Import: 30.000€ (com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari). Durada: 2 anys. Presentació: 27 de gener 2021.

Beca de l'Acadèmia per a un projecte de recerca bàsica 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Beca destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut. Import: 30.000€ (com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari). Durada: 2 anys. Presentació: 27 de gener 2021.

Beques AEPap - FPS 2021 per a la Recerca en Pediatria d'Atenció Primària. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA  S'atorguen dues beques d'investigació. Els temes de recerca dels projectes que vulguin optar als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i s'aplicaran en el camp de la Nutrició, d'interès directe en Pediatria d'Atenció Primària. L'investigador principal ha de treballar activament en Atenció Primària i ser soci de l'AEPap.
Els projectes que optin als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i aplicaran en l'àmbit de la Pediatria d'Atenció Primària. Import: Dues beques de 4000€ i 2000 € respectivament. Durada: 2 anys Presentació:4 de gener 2021.
 
Beca Nestlé-AEPap de Recerca en Nutrició Infantil en Pediatria d'Atenció Primària 2021 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA convoca una beca d'investigació patrocinada per Nestlé.  Els temes de recerca dels projectes que vulguin optar als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i s'aplicaran en el camp de la Nutrició, d'interès directe en Pediatria d'Atenció Primària. L'investigador principal ha de treballar activament en Atenció Primària i ser soci de l'AEPap.
Els projectes que optin als ajuts versaran, es planificaran, desenvoluparan i aplicaran en l'àmbit de la Pediatria d'Atenció Primària. Import: 3000€ i un accèsit de 1000€. Presentació:4 de gener 2021.

Scientific Progress Immunoglobulins in Neurology (SPIN) Award Program LABORATORIOS GRIFOLS S.A. Funding for innovative ideas in the field of immunoglobulin research in neurology as well as novel immunoglobulin therapies for neurological conditions, lead by young investigators. Import: 50,000 €  Presentació:  24/01/2021

Premi "Ramon de Teserach" a l'Actuació Cívica d'Entitats per a la Promoció de la Salut 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Premi destinat a reconèixer l'activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre. Import: El Premi consistirà en 3.000€, dotats per Assistència Sanitària Col·legial, S.A. de Seguros, i el lliurament d'un diploma acreditatiu. Presentació: 28 gener 2021

Premi "Jaume Aiguader i Miró" de divulgació i educació sanitàries 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Premi destinat a reconèixer l'article, treball literari, programa televisiu o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l'àmbit d'actuació de l'Acadèmia que per la importància sanitària del tema i per l' interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l'educació sanitàries.Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu Presentació: 28 gener 2021

Premi "Josep Trueta" 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Premi destinat a reconèixer la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l'àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d'arreu del món, que hom consideri que posseeix les millors qualitats. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà a l'autor o autors un diploma acreditatiu. Presentació: 28 gener 2021

Premi "Carolina Meléndez Fernández" 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Premi destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d'una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans. Sense dotació econòmica. El Premi estarà dotat amb una placa acreditativa i el nomenament de Soci d'Honor de l'Acadèmia. Presentació: 28 gener 2021

Premi "Jordi Gol i Gurina" a la trajectòria professional i humana 2021 FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS Premi destinat a homenatjar i fer pública la trajectòria professional i humana d'un metge/metgessa o altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.  El Premi estarà dotat amb una placa acreditativa i el nomenament de Soci d'Honor de l'Acadèmia. Presentació: 28 gener 2021

MARÇ 2021


Martín Villar Haemostasis Awards LABORATORIOS GRIFOLS S.A. Funding for projects on haemophilia and von Willebrand disease, conducted by scientists who are early in their careers. Import: 50,000 €  Presentació:  03/03/2021

1ª Edició del Premi Recerca Científica de Salut (ELA) FUNDACIÓN hna Identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i de més valor potencial i impacte social, en investigació clínica.Els projectes presentats han d'estar emmarcats en la següent àrea temàtica d'investigació clínica, investigació bàsica i translacional: ELA (Esclerosi lateral amiotròfica): avenços en el coneixement i conseqüent cura de la malaltia. Import: 100.000€  Durada: 2 anys  Presentació: 25 març 2021

Premio Investigación científica de salud 2021- FUNDACIÓN HNA. Premi que reconeixerà  les iniciatives més prometedores, de major excel·lència i de major valor potencial e impacte social, emmarcades dins de la següent àrea temàtica. ELA: avanços en el coneixement i conseqüent cura de la malaltia. Les propostes podran se presentades per investigadors d'organitzacions d'investigació sense ànim de lucre localitzades a España. Import: 100.000€ . Durada: 1 o 2 anys. Presentació: 15 març 2021.

 

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web