Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

BOOSTING YOUNG TALENT CALL PROGRAMA D'AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE RECERCA IISPV 2019 - 2021

Organisme

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar als joves investigadors amb potencial de dirigir projectes propis, per tal d'incrementar l'activitat investigadora de l'IISPV i potenciar la competitivitat dels equips a l'hora de aconseguir finançament competitiu nacional i internacional.

Els projectes caldrà que es trobin inclosos en qualsevol de les tres àrees estratègiques del IISPV

-Nutrició i Metabolisme

-Salut Mental

-Salut i Medi Ambient

Sol·licitants

 • Podran ser sol·licitants d'un ajut en aquesta convocatòria, en qualitat d'investigador/a principal, els/les investigadors/res els o les quals hagin defensat la tesi doctoral amb posterioritat l'1 de gener de 2010 i que pertanyin a un grup de recerca de l'IISPV, segons el Mapa de Grups de Recerca vigent.
 • La resta de l'equip investigador estarà format per investigadors/res de l'IISPV o d'altres organismes.
 • Queden exclosos d'aquesta convocatòria els sol·licitants que hagin guanyat o gaudeixin d'un ajut competitiu o privat com Investigador Principal en el moment de fer la sol·licitud.
 • El investigador o investigadora que resulti guanyador de l'ajut, es compromet a presentar un projecte com a IP en convocatòries competitives nacionals o internacionals, durant els 24 mesos que dura l'ajut.

Descripció

 • Els projectes d'investigació a desenvolupar han de tenir com a objectiu la generació de nous coneixements generals, científics o tècnics amb una finalitat clarament traslacional amb component clínic.
 • Els projectes d'investigació a desenvolupar s'emmarcaran necessàriament en les línies temàtiques recollides anteriorment en el punt 1 d'aquesta convocatòria.
 • Els projectes d'investigació hauran de presentar-se en el marc d'algun dels grups de recerca del IISPV i hauran de tenir com a mínim la participació de dos grups del Institut.
 • Els projectes d'investigació podran estar co-dirigits per dos co-IP com a màxim, sempre que es compleixin els requisits dels sol·licitants en la figura dels IP.

Termini oficial

El termini de presentació de sol·licituds resta obert del 23 d'abril de 2019 fins el 7 de maig de 2019.

Documentació a presentar

Les sol·licituds s'emplenaran i seran enviades a l'IISPV a la següent adreça electrònica: convocatories@iispv.cat

Import

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 60.000 € i es concedirà un màxim de 20.000 € per projecte.

Conceptes finançables

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es concediran per als conceptes següents:

a) Despeses de personal: despeses ocasionades per la participació en el projecte de personal contractat, que podrà incorporar-se al projecte durant tot o part del temps de vigència previst, amb dedicació parcial o total (màxim el 50% del pressupost del projecte)

b) Despeses d'execució: despeses degudament justificades com ara adquisició de petit equipament científic i tècnic, material bibliogràfic, material fungible, viatges i dietes, així com les despeses d'utilització de serveis generals de suport a la recerca i altres.

Període d'execució

24 mesos.

Avaluació de les sol·licituds

La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d'acord als principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

 • Avaluació del historial científic del Investigador Principal i del equip (35 punts). Activitat investigadora dels últims 5 anys especialment centrada al IP i co IP si es el cas. Composició adequada del equip per dur a terme la proposta.
 • Qualitat científic-tècnica de la proposta (45 punts).Hipòtesi i  rellevància sanitària dels objectius plantejats. Grau de coneixement sobre el estat actual del tema. Viabilitat i riscos de la proposta. Metodologia i pla de treball.
 • Aplicabilitat dels resultats (10 punts). Expectatives de translació a la clínica dels resultats.
 • Pla de difusió i explotació dels resultats (5 punts). Capacitat de difusió dels resultats, possibilitat de patents i marques, calendari previst.
 • Aspectes econòmics del projecte (5 punts). Revisar si el pressupost es adequat. Definir pressupost alternatiu si s'escau.

 

IMPORTANT: La sol.licitut i el CVA FECYT, han de ser omplerts en castellà o angles.

 

Convocatoria Young Talent castellano

Convocatòria Young Talent català

Modificació convocatoria Young Talent

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web