Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Convocatòria d'ajuts a la recerca FUNDALUCE 2018

Organisme

FUNDACIÓN LUCHA CONTRA LA CEGUERA

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar les activitats de recerca de qualitat en entitats públiques i privades sense finalitat de lucre, en les àrees de recerca de possibles estratègies terapèutiques concretes en el camp de les Distròfies Hereditàries de la Retina.
Es pretén estimular la presentació de projectes coordinats en què participen dos o més grups de recerca, pertanyents a diferents institucions, que col·laborin tant en els mitjans i infraestructures com en els fins.
Es valorarà positivament la constitució de grups de recerca amplis, sempre en coherència amb els objectius del projecte.

Sol·licitants

  • Podran ser sol·licitants i perceptors de les ajudes els ens públics o privats sense finalitat de lucre de l'Estat Espanyol, amb finalitat investigadora legal o estatutària, personalitat jurídica pròpia, capacitat suficient d'obrar i no es trobin inhabilitats per a l'obtenció de subvencions públiques o per contractar amb l'Estat o altres ens públics.
  • Podran presentar projectes, a través del seu organisme i com a investigadors responsables de la seva execució cientificotècnica i beneficiaris finals de la subvenció, els investigadors adscrits a les entitats relacionades en l'apartat anterior per una relació funcionarial o contractual, que estiguin en possessió del títol de Doctor i, que puguin acreditar la seva vinculació amb les referides entitats durant el seu període d'execució.

Termini IISPV

23/11/2018

Documentació a presentar

Tota la documentació es podrà lliurar en castellà i / o en anglès excepte el resum que obligatòriament s'ha de lliurar en castellà.
Les entitats sol·licitants han de presentar, per cada un dels projectes d'investigació, una còpia en format paper i una còpia en un disc compacte amb la documentació següent: (Els documents han d'anar en arxius separats)
1. Sol·licitud d'ajuda: inclou dades informatitzades d'identificació del projecte. En el cas de projectes coordinats, es repetirà aquest document per cadascun dels subprojectes. En aquest document s'hauran de relacionar els membres del grup de recerca, amb la conformitat dels interessats acreditada amb la seva signatura original i fotocòpia del document nacional d'identitat de cada un d'ells. S'inclou model de sol·licitud.
2. Memòria cientificotècnica del projecte en format PDF.
3. Resum del projecte i paraules clau en format Word (indicant títol del projecte i nom de l'Investigador Principal) obligatòriament ha de presentar-se en castellà.
4. CV de l'Investigador Principal i dels membres del grup de recerca, incloent fotocòpies de DNI, en format PDF. (Hauran d'anar per separat cada CV i DNI tant de l'Investigador com dels membres del grup).
5. Pressupost del projecte, indicant import global del projecte (el total, no només el que és objecte de finançament per part de FUNDALUCE), el seu cofinançament (condició obligatòria per a ser objecte d'aquest ajut) i els recursos disponibles per a l'execució del projecte, en format PDF.
6. Historial científic del grup investigador, fent referència dels cinc treballs més importants publicats en els últims tres anys, en format PDF.

Import

La dotació d'aquesta convocatòria serà de 24.000 Euros

Període d'execució

Els projectes tindran una duració mínima de dos anys.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web