Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Convocatòria del programa de formació d'investigadors FI 2019 - AGAUR

Organisme

AGAUR

Objecte

Ajuts a les universitats a centres de recerca i/o fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca mitjançant la incorporació d'aquest personal en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.

Requisits

Pel les persones sol.licitats,

a)Complir un dels requisits d’accés al doctorat Reial decret 99/2011 28 de gener:

Estar en possesió d’un titol universitari oficial espanyol o d’un altre pais integrant al Espai Europeu d’educació Superior, que habiliti l’acces a Master y haber superat un minim de 300 credits ECTS en conjunt d’estudis universitaris oficials, dels que almenys 60 hauran de ser de nivell de Master.

 Estar en possesió d’un titol oficial espanyol de Graduat o Graduada, sigui almenys 300 credits ECTS. Hauran de complir els complements de formació a que es refereix l’article 7.2 del Reial decret 99/2011

Titulats  universitaris que , previa obtenció de plaça en formació a la corresponen proba d’accès a plaçes de formació sanitària especialitzada, haiguin superat amb evaluació positiva al menys dos anys de formació d’un programa per l’obtenció del titol oficial d’alguna especialitat en Ciencies de la Salut.

Estar en possesió d¡’un titol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers sense necessitat de la seva homologació, previa comprobació per la universidtat de que s’acredita un nivell de formació equivalent a la del titol oficial espanyol de Master universitari i que factuta en el pais expedidor del tiol per l’accès a estudis de doctorat. 

 

b)Haver estat acceptat en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut.

- Els estudis de màster o equivalents necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2016 i el moment de presentar la sol·licitud.

-També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis a partir de l'1 de gener de 2013, si entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2015 han estat en una situació especial del article 4 de la convocatoria

-Estar matriculat a la tutela acadèmica d'un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2018-2019 en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció.

 

c)No estar en possessió del titol de doctorat

 

d) La nota mitjana mínima d'expedient acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d'acord amb els criteris que especifica el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre

En cas que la qualificació de l'expedient acadèmic utilitzi l'escala de 0 a 4, la nota mitjana segons pàgina 3 de les BBRR.

En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic s'ha de calcular d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (<http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-alciudadano- )

 

e) La tesi doctoral de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades. En el cas dels convenis o els contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros.

Els projectes competitius, convenis i contractes de recerca esmentats han d'estar en actiu en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata a l'entitat d'adscripció. Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.

No es consideren projectes competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR).

 

f)La persona candidata no pot haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

 

g)La persona candidata no pot haver gaudit d'aquest ajut, ni totalment ni parcialment, en convocatòries anteriors.

Pels director/es de Tesi,

a) Formar part del personal funcionari o vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la qual s'adscrigui l'ajut. En tots els casos, aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.


b) Formar part d'un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent durant el període de contractació de la persona candidata.


c) Estar vinculats al projecte de recerca, al conveni o al contracte al qual es vinculi la tesi doctoral de la persona candidata.


d) Cada director o directora de tesi només pot constar com a tal en una sol·licitud.

Descripció

Les entitats d’adcripció han de prioritzar les sol.licituts d’acord amb el criteris següents:

 • Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata (30%)
 • Valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata (40%)
 • La politica cientifca de l’entitat (30%)

Aquests criteris propis de priortizació es fan públics en aquest document publicat més avall

Priorització FI ANY 2019

Termini oficial

Fins el 25 d’ Octubre 2018

Termini IISPV

Fins el 25 d’ Octubre 2018 a les 14.00

Documentació a presentar

Les sol·licituds l’ha de presentar el candidat electrònicament per mitjà de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari.


La informació que cal especificar és la següent:

 • a)-Un formulari general que inclou les dades de la persona candidata, del director o directora de tesi, de la persona responsable del projecte, de la institució sol·licitant (perceptora de l'ajut) i del projecte de recerca.
 • b)-Un document annex al formulari que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca i dels objectius científics de l'any següent. En aquest document annex també s'ha d'incloure un document que indiqui o acrediti la referència de la concessió del projecte de recerca finançat o algun document que permeti identificar el conveni o el contracte de recerca al qual estan vinculats la tesi doctoral i el director o directora de tesi.
 • c)-Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d'adjuntar una còpia del passaport.


Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, i dins del mateix termini, la persona sol·licitant ha de trametre una còpia de la següent documentació a la oficina tecnica del IISPV:

 • Sol·licitud degudament signada pel candidat i pel director o la directora del projecte de tesi al lloc indicat per la institució en la qual es demana l'ajut.
 • Document annex (currículum i descripció del projecte) i d'un document que indiqui o acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o algun document que permeti identificar el conveni o el contracte de recerca al qual estan vinculats el projecte de tesi i el director o la directora del projecte de tesi.
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol.
 • Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la nota mitjana, calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic dels estudis de màster, amb la nota mitjana calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 • En el cas que la nota mitjana no estigui calculada d'acord amb el que disposa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, la fotocòpia compulsada dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura i màster ha d'anar acompanyada del document "Declaració de nota mitjana" que hi ha a la pàgina web de l'AGAUR degudament emplenat.
 • Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència calculades d'acord amb el que es disposa en les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ( http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html).
 • En el cas de les certificacions acadèmiques redactades en un idioma diferent de l'espanyol o del català, la institució d'adscripció pot demanar-ne la traducció jurada corresponent a un d'aquests idiomes. 

Import

14.700 € (retribucio bruta anual mínima) pels de primer any i de 16.000 pels de segon i tercer any. Finançament addicional de 3.000 euros per cursos de formació

Període d'execució

Durada d'un any i es poden renovar un màxim de dues anualitats. Inici contracte 01 de març 2019 ó 01 de Maig (candidats extracomunitàris)

Per a totes les persones beneficiàries que han gaudit del programa FI com a mínim durant tres mesos, l'AGAUR fa efectiu a les universitats l'import corresponent als preus públics de la tutela acadèmica del programa de doctorat per al curs acadèmic 2018-2019. Per a les persones beneficiàries de l'ajut que renoven per a la tercera anualitat, l'AGAUR també es farà càrrec dels preus públics de tutela acadèmica del programa doctorat per al curs acadèmic 2019-2020, sempre que el contracte finalitzi dins del termini d'aquest curs acadèmic

Cada persona candidata només pot presentar una sol.licitud.

 

En data 26 de Novembre és publica la llista de priorització dels candidats presentats a la convocatoria FI 2019

Llista prioritzada AGAUR 2019

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web