Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

PROJECTES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (PI) 2018

Organisme

ISCIII

Objecte

- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d'investigadors amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Com a mínim el 5% dels projectes que es financien s'hauran de destinar a investigadors contractats de la modalidad Miguel Servet, Ramon y Cajal, Juan Rodés o del programa d'estabilització.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible: Accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica i que evidenciï la interacció entre grups d'investigació bàsica i de biomedicina clínica amb altres d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran d'estar dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.
Es podran vincular a empreses o altres entitats públiques o privades. 

Requisits

 
Per part de l' Investigador Principal i el Co-Investigador Principal serà necessari:

 • a) Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució de concessió.
 • b) No estar realitzant un programa de Formació Sanitària Especialitzada o de perfeccionament postdoctoral (com els contractes de perfeccionament postdoctoral Sara Borrell, o els contractes postdoctorals Juan de la Cierva o altres contractes equivalents de les Comunitats Autònomes), o un contracte Río Hortega de formació en recerca per professionals que hagin finalitzat la Formació Sanitària Especialitzada.
 • c) Tenir dedicació única al projecte.

  Per part dels restants membres de l'equip de recerca:
  Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o la condició de becari amb les entitats sol·licitants com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució de concessió. 

Descripció

Els projectes de recerca podran presentar-se a una de les següents categories:

 • Projectes individuals
 • Projectes coordinats
 • Projectes multicèntrics
  Els projectes tindran una durada de 3 anys
  El termini de realització serà el de la durada del projecte i l'inici es determinarà a la resolució de concessió.
  Les línies de recerca prioritàries es troben a l'article 4 de la convocatòria. 

Incompatibilitats

Tant el/la IP com la resta dels membres de l'equip de recerca tindran el següent règim d'incompatibilitats i dedicacions, en qualsevol de les categories de projectes de recerca en salut:

 • a) Cap IP podrà figurar com a tal, en més d'una sol·licitud de projecte comptant tant projectes FIS com AEI (Agencia Española de Investigación) i la dedicació serà sempre única
 • b) La resta de membres de l'equip de recerca podran participar amb dedicació única en un únic projecte, o amb dedicació compartida fins a tres.
 • A aquests efectes es computaran conjuntament les convocatòries de projectes d'investigació en salut de les AES 2015 i 2016 i en les convocatòries de RETOS i EXCELENCIA de la AEI que finalitzin, segons resolució d'aprovació, després del 31 de desembre de 2018.
 • Només es podrà ser IP en una única sol·licitud en el conjunt dels projectes de les següents convocatòries de l'any 2018: de projectes d'investigació de les AES o RETOS i EXCELENCIA de la AEI
  No s'aplicarà el règim d'incompatibilitats en els següents casos:
 • Els projectes finançats en els Plans Regionals d'I+D+I de les comunitats autònomes.
 • Els projectes obtinguts de convocatòries de la UE. 

Termini oficial

08 Març 2018

Termini IISPV

Recordeu que els interessats/des en presentar-se a aquesta convocatòria, cal que contacteu amb la oficina tecnica el més aviat possible.

La convocatòria obrirà el 14 de febrer al 02 Març 2018

Documentació a presentar

 • Les sol·licituds es presentaran mitjançant aplicació informàtica. Per això cal que l'investigador principal que vulgui presentar un projecte de recerca, contacti amb la oficina tecnica i  accedeixi a la web http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
  i es doni d'alta a la base de dades del FIS i comuniqui les claus a la oficina tecnica per tal de poder introduïr totes les dades a l’aplicació.
  Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 • La sol·licitud signada per l'IP i tots els investigadors es farà arribar signada en paper a la oficina tecnica.
 • Els currículums de l'equip investigador segons model abreujat, CVA s'enviarà només en format electrònic. Tenim en compte els elements recomanables CVA
 • Memòria del projecte de recerca segons model normalitzat s'enviarà només en format electrònic.
  Si esteu interessat en la revisió cientifica i econòmica de les memories  preguem contacteu amb nosaltres com a màxim abans del dia 19 de Febrer, per tal de poder gestionar-ho correctament. 
 

Conceptes finançables

Dotació 
a) Costos de contractació de personal tècnic necessari per a la realització del projecte, aliè al vinculat als organismes participants. Els imports màxims acceptables de costos de personal s'especificaran a les instruccions de cada convocatòria que figuren a la pàgina web de l´ISCIII dins de la guia d'ajuda

b) Costos d'execució que inclouen: el material inventariable indispensable per a la realització del projecte; les adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries directament relacionats amb l'execució del projecte, com ara els costos d'utilització d'alguns serveis centrals i generals de suport a la investigació de l'entitat beneficiària, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb els projectes; tots degudament justificats i necessaris per al bon fi del projecte. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, el material d'oficina, les quotes a societats científiques i les subscripcions a publicacions. Així mateix, seran subvencionables despeses de publicació i difusió de resultats. S'inclouen: despeses de revisió de manuscrits; despeses de publicació en revistes científiques, incloent els relacionats amb la publicació en revistes d'accés obert; i les despeses derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés. Els viatges necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció en congressos, es referiran exclusivament al personal que forma part de l'equip d'investigació i al personal tècnic contractat a càrrec del projecte. Sense perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre amb càrrec al concepte de viatges i dietes, no seran elegibles despeses de menjars i atencions de caràcter protocol·lari. Queden exclosos els consumibles d'informàtica i reprografia, així com el material d'oficina. 

Avaluació de les sol·licituds

L'avaluació i selecció de sol.licituds es realitzarà mitjançant els següents criteris que sumaran un total de 100 punts:
a) Valoració de l'equip de recerca: fins a 35 punts
b) Valoració del projecte: fins a 65 punts

Es elegible demanar l'import per l'intensificació del l'IP per a la 2ona i 3era anualitat però no es podrà demanar finançament per altre tipus de personal. Aquesta intensificació cobrirà a un 50% de la jornada per un import de 30.000€/any per a facultatius i de 15.000€/any per a personal d'infermeria

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web