Cercador
Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

PERIS PROJECTES DE RECERCA ORIENTATS EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL

Organisme

PERIS – Generalitat de Catalunya

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és el finançament de projectes com a modalitat temàtica els projectes de recerca orientats en l'àmbit de la salut mental.

Són susceptibles de finançament aquells projectes, de qualitat contrastada, que tinguin com a objectius principals:

  • Transferir i aplicar el coneixement cientificotècnic a la millora en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut, en l'àmbit de la salut mental.
  • Fomentar les sinèrgies, impulsar el talent i enfortir les estructures de governança que agreguin les capacitats cientificotècniques dels centres assistencials del SISCAT.
  • Promoure el finançament del primer projecte de recerca, de qualitat contrastada, d'investigadors nascuts el 1972 o data posterior. 

Requisits

Els requisits dels investigadors principals són els següents:

a) Pertànyer a la plantilla del centre que gestiona l'activitat de recerca en el qual es coordinarà el projecte i tenir-hi formalitzada la vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.

b) No estar realitzant un programa de formació sanitària especialitzada (FSE) ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa, ni un contracte Río Hortega de formació en recerca per a professionals que hagin finalitzat la FSE.

c) Tenir dedicació única al projecte sol·licitat.

 

El requisit per a la resta de membres de l'equip de recerca:

Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que participin en aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.

En casos excepcionals, quan la contribució es consideri necessària per a la viabilitat del projecte, els equips de recerca poden incorporar personal la vinculació contractual del qual sigui amb entitats sense domicili social a Catalunya; aquest personal no pot superar el 25% del total dels membres de l'equip.

 

 

 

Descripció

Els projectes s'han de presentar en forma de projectes multicèntrics (realitzats d'acord amb un protocol únicen més d'un centre i en un màxim de sis)

En aquest tipus de projectes, han de presentar una única sol·licitud les fundacions que gestionin l'activitat de recerca del centre al qual estigui vinculat l'investigador o investigadora principal, que ha d'actuar com a coordinador o coordinadora, i figurar en un mateix equip tots els investigadors col·laboradors, amb independència del centre des del qual participin (multicèntric amb un centre beneficiari de la subvenció).

El termini d'execució comprèn des de la data que s'especifiqui en la resolució de concessió fins el 31 de desembre de 2020 com a màxim.

Quan el desenvolupament del projecte així ho requereixi es poden vincular empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats, sense que aquesta participació els suposi cap tipus de subvenció directa amb càrrec a les subvencions que puguin ser concedides en aquesta convocatòria.

Incompatibilitats

La incompatbilitat dels investigadors principals com dels restants membres de l'equip de recerca, és fixat pel nombre de projectes en els quals participen i la dedicació a aquests projectes, i és el següent:

a) Per a tots ells s'entén per dedicació única la participació en només un projecte de recerca, i per dedicació compartida, la participació en dos projectes.

b) La presentació d'una sol·licitud com a investigador o investigadora principal en aquesta actuació és incompatible amb la participació com a investigador o investigadora principal d'un projecte finançat per alguna de les actuacions següents:

b.1. Projectes concedits en la convocatòria PERIS 2017

b.2. Projectes amb la mateixa finalitat que hagin estat concedits a l'empara de les convocatòries 2015 i 2016 de l'acció estratègica en salut, modalitat A de projectes de recerca en salut, programa estatal de foment de la recerca científica i tècnica d'excel·lència (subprograma estatal de generació del coneixement), convocats per l'Institut de Salut Carles III, si tenen una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2017, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió.

c) Els investigadors principals han de participar amb dedicació única en aquesta modalitat de projectes de recerca orientats.

d) Els restants membres de l'equip de recerca poden participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en dos projectes compresos en aquesta modalitat de projectes de recerca orientats i en les convocatòries esmentades en l'apartat b.

Termini oficial

30 Setembre de 2017

Termini IISPV

Si esteu interessat en aquest ajut, siusplau contacteu amb la oficina tecnica el més aviat possible.

Ultim dia de presentació de la memòria cientifica tècnica i el CVN 25 Setembre de 2017

Documentació a presentar

Formulari de sol.licitut

Memòria de l’activitat científica

Informe favorable Comissió de Recerca

CVN o CVA de R+D+I de la FECYT del candidat o candidata.

Opcionalment es podrà presentar un cronograma amb la relació de les activitats i el prieode d’inici i fi de cadascuna

Conceptes finançables

 

1. Despeses directes:

a) Despeses de contractació de personal tècnic o investigador necessari per a la realització del projecte, aliè al vinculat funcionarialment, estatutàriament o laboralment amb els organismes participants, i que poden incorporar-se al projecte durant tot el temps de la durada prevista o una part.

Taula salarial PERIS-Projectes de Recerca -Convocatòria 2018

Tipologia professional  Any 2018    Any 2019     Any 2020

Doctors                    37.740,00 €  38.494,80 €   39.264,70 €

Titulats superiors      32.130,00 €  32.772,60 €   33.428,05 €

Titulats mitjans         27.030,00 €  27.570,60 €  28.122,01 €

Tècnics de F.profes.   22.950,00 €  23.409,00 €  23.877,18 €

b) Despeses d'execució que inclouen: petit material indispensable (no inventariable) per a la realització del projecte, adquisicions de material fungible i altres despeses complementàries, com els costos d'utilització d'alguns serveis generals de suport a la recerca, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb l'execució dels projectes; tots degudament justificats i necessaris per a la bona fi del projecte.

Les despeses de publicació i difusió de resultats. S'hi inclouen: despeses de revisió de manuscrits; despeses de publicació en revistes científiques, incloent les relacionades amb la publicació en revistes d'accés obert, i les despeses derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés.

Els desplaçaments necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció en congressos, s'han de referir exclusivament al personal que forma part de l'equip de recerca i al personal tècnic al·ludit a l'apartat a) d'aquest punt. Sense perjudici de les despeses de manutenció que puguin correspondre amb càrrec al concepte de dietes i desplaçaments, no són elegibles despeses d'àpats i atencions de caràcter protocol·lari. En qualsevol cas, de cap manera es pot superar la quantitat de 1.500 euros/any per a les actuacions d'aquest programa.

Els costos de dietes i desplaçaments que s'imputin estan limitats pels imports establerts segons el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei, o la normativa vigent.

 

Període d'execució

3 anys. El termini màxim d'execució serà fins al 31 de desembre de 2020.

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici modular Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

43007 Tarragona

Tel./Fax Work977 24 97 72 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

IISPV - ReusInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) - Reus

Work C/ Sant Llorenç, 21
Planta baixa de l'edifici 4 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

43201 Reus (Tarragona)

Tel./Fax Work977 75 93 96 / 977 75 93 95
Fax977 75 93 93 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat


Warning: include_once(/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/www/URVweb-data/vs/wwwa.iispv.cat/media/composicions/logotips-peu.inc' for inclusion (include_path='/opt/coolstack/php5/lib/php:.:') in /www/URVweb-data/vs/www.iispv.cat/admin/plantilles-web/estatiques/peu.html.bak on line 136

© IISPV, tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat

Mapa del web